Việc thanh toán được thực hiện thông qua việc chuyển khoản đến ngân hàng thụ hưởng của công ty. Thông thường với khách hàng mới, quý khách phải thanh toán 100% trước khi giao hàng. Với khách hàng thân thuộc thì chúng tôi có chính sách thanh toán và công nợ riêng cho từng đơn vị, phụ thuộc vào lịch sử thanh toán và doanh thu đơn hàng. Chúng tôi sẽ có hợp đồng nguyên tắc cụ thể cho từng đối tượng khách hàng khác nhau.